Stacja Demontażu Pojazdów

21-007 Mełgiew, Nowy Krępiec
ul. Kwiatowa 35a

Zobacz mapę

tel. 790 332 522
tel. 501 208 555

Projekt

Pomysł utworzenia nowoczesnej stacji do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji zrodziła się w roku 2007. W roku 2008 pomysłodawcy zlecili Lubelskie Fundacji Ochrony Środowiska Naturalnego wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko. Raport ten został wykonany w sierpniu 2008 r. We wrześniu 2008 r. Urząd Marszałkowski woj. lubelskiego wydał pozytywne postanowienie na uzgodnienie realizacji przedsięwzięcia. W tym też roku pozytywne postanowienie wydał Wojewódzki Inspektor Sanitarny. Wójt gminy Mełgiew na podstawie dwóch wcześniejszych postanowień o uwarunkowaniach środowiskowych, w marcu 2009 roku wydał decyzję zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu nowoczesnej stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

W kwietniu 2009 r. wójt gminy Mełgiew wydał decyzję o ustaleniu warunków zabudowy dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia. Decyzja zawiera zgodę na adaptację istniejącego budynku garażowo - gospodarczego na stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz budowę wiaty wolno - stojącej przeznaczonej na magazyn zdemontowanych części oraz utwardzenie kostką placu o pow. około 1100 m kw. W maju 2009 r. został wykonany projekt zmiany sposobu użytkowania budynku garażowo - gospodarczego na stację demontażu pojazdów. W czerwcu 2009 r. została wydana decyzja zatwierdzająca wyżej wymieniony prony projekt, udzielajaca pozwolenia na budowę. Decyzję powyższa wydał Starosta Świdnicki.

W dniu 14 lipca po dokonaniu wyboru ofert, inwestor FHU Megacar podpisał umowę z generalnym wykonawca - Zakładem Usług Budowlanych Krzysztof Bielak, na kompleksowe wykonanie wszelkich prac budowlanych zwiazanych z opisywaną inwestycja. Podpisano również umowę z inspektorem nadzoru Panem Grzegorzem Soroczyńskim. Po złożeniu odpowiednich dokumentów do powiatowego nadzoru budowlanego w Świdniku został otwarty dziennik budowy. Decyzję powyższą wydał Starosta Świdnicki.

 

Tytuł projektu: Uruchomienie nowoczesnej Stacji Demontażu Pojazdów
kluczem rozwoju i wzrostu konkurencyjności mikroprzedsiębiorstwa
FHU "MEGA-CAR" Sp. z o. o.

Wartość projektu: 1.038.599,79 zł

Kwota dofinansowania z EFRR: 499.022,28 zł

Beneficjent: Firma Handlowo-Usługowa "MEGA-CAR"
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Nowy Krępiec
ul. Kwiatowa 35A
21-007 Mełgiew